REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MYTRANS.EU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mytrans.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”/,,Serwisem”) przez Algrafo, ul. Szmaragdowa 20, Poznań 61-680 Polska, zwanym dalej ,,Usługodawcą”.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej:  info@mytrans.eu.
  • za pośrednictwem formularza kontaktowo dostępnego w Serwisie.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.mytrans.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.mytrans.eu, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca –  Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Zlecający – Użytkownik Serwisu, dodający i prezentujący w Serwisie Zlecenie;

Przewoźnik – będący Przedsiębiorcą Użytkownik Serwisu, który może składać Oferty w odpowiedzi na Zlecenia prezentowane w Serwisie, jak również prezentować w Serwisie informacje o prowadzonej przez niego działalności oraz świadczonych usługach, zgodnie ze specyfiką Serwisu oraz na zasadach wskazanych w Serwisie i niniejszym Regulaminie;

Zlecenie – nie będąca ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego informacja dodana i prezentowana przez Zlecającego w Serwisie, będąca oświadczeniem Zlecającego, stanowiącym zaproszenie do zawarcia umowy, w zakresie i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Oferta – oświadczenie Przewoźnika złożone w odpowiedzi na Zlecenie dodane i prezentowane przez Zlecającego w Serwisie, zawierające w szczególności cenę realizacji Zlecenia proponowaną przez Przewoźnika oraz inne informacje wskazane jako obowiązkowe w Serwisie;

Konto/Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą, której może on dokonywać określonych czynności w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca udostępnia w Serwisie 2 (dwa) rodzaje Kont – Konto dla Zlecającego (dalej jako ,,Konto Zlecającego”) oraz Konto dla Przewoźnika (dalej jako ,,Konto Przewoźnika”) – w zależności od typu Użytkownika Serwisu;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności, w zależności od typu Użytkownika w Serwisie, dodawanie oraz przeglądanie Zleceń, jak również dodawanie Ofert w odpowiedzi na prezentowane przez Zlecających Zlecenia, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu oraz Usług:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługi świadczone w Serwisie są nieodpłatne.
 3. Usługodawca umożliwia założenie i prowadzenie Konta w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Niektóre Usługi świadczone w Serwisie wymagają założenia Konta w Serwisie oraz zalogowania się do niego. Niektóre z Usług, funkcjonalności lub uprawnień udostępnianych Użytkownikom, mogą różnić się w zależności od posiadanego typu Konta – Konto Zlecającego lub Konto Przewoźnika – na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu może przeglądać informacje w nim prezentowane, w tym w szczególności ogólne informacje o funkcjonalnościach czy Usługach Serwisu oraz Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji dostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 6. W celu założenia Konta użytkownik dokonuje Rejestracji.
 7. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się jako Zlecający albo jako Przewoźnik.
 8. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.
 10. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 11. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 12. W celu dokonania Rejestracji Konta, Użytkownik może zostać poproszony o dodatkową weryfikacje swojej tożsamości, w tym w szczególności potwierdzenia Rejestracji z wykorzystaniem poczty e-mail, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
 13. Dodanie i prezentowanie w Serwisie Zlecenia, jak również złożenie Oferty w odpowiedzi na Zlecenie są Usługami świadczonymi przez czas oznaczony, na zasadach wskazanych w pkt. V poniżej.
 14. Usługodawca umożliwia Zlecającym i Przewoźnikom wzajemne kontaktowanie się za pomocą formularza kontaktowanego, w formie interaktywnego komunikatora w Serwisie. Komunikator jest udostępniony wyłącznie pomiędzy Użytkownikami, którzy zawarli umowę świadczenia usługi transportowej, na zasadach i warunkach określonych w pkt. V poniżej.
 15. Usługa udostępnienia Użytkownikom interaktywnego komunikatora, o którym mowa w ppkt. 14 powyżej, świadczona jest przez czas określony – do momentu zakończenia rozmowy przez Użytkownika (zamknięcia okna komunikatora) lub zamknięcia strony Serwisu.
 16. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wysłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 17. Zlecający ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnej i subiektywnej opinii (komentarza) lub oceny Przewoźnika. Komentarz lub ocenę Przewoźnika, o których mowa w zdaniu poprzednim może dodać wyłącznie Zlecający, który zawarł z Przewoźnikiem umowę świadczenia usługi transportowej, na zasadach wskazanych w pkt. V. Ocena lub opinia powinna dotyczyć w szczególności realizacji Zlecenia objętego umową, o której mowa w zdaniu poprzednim, kontaktu między Zlecającym, a Przewoźnikiem lub innych elementów współpracy i realizacji umowy stron w tym zakresie.
 18. W celu dodania opinii lub oceny, o których mowa powyżej Zlecający loguje się do swojego Konta w Serwisie i korzysta z funkcjonalności w nim dostępnych, kierując się komunikatami wyświetlanymi w Serwisie.
 19. Zlecający dodając wypowiedzi (opinie, komentarze, oceny) w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 20. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Zlecający wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Usługodawcę z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie na stronach Serwisu, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 21. Usługodawca może uzgodnić z każdym Użytkownikiem indywidualne zasady świadczenia Usług.
 22. Użytkownik będący Konsumentem, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usług dla Użytkownika będącego Przedsiębiorcą bez podania przyczyny.
 24. Użytkownik będący Przedsiębiorcą, w ramach korzystania z Usług Serwisu, w szczególności w momencie Rejestracji jest zobowiązany do Podania Usługodawcy danych oznaczonych w Serwisie lub wskazanych mu przez Usługodawcę jako obowiązkowe, w tym w szczególności danych prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 25. Usługodawca może zobowiązać Użytkownika będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną wskazanych przez niego dokumentów, w tym w szczególności potwierdzających prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, pod rygorem odmowy nawiązania współpracy lub wypowiedzenia Umowy. W przypadku prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

V. ZLECENIA, OFERTY ORAZ ZAWIERANIE UMÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

 1. Dodanie Zlecenia oraz Oferty w Serwisie wymaga posiadania aktywnego Konta w serwisie oraz zalogowania się do niego, a następnie wypełnienia interaktywnego formularza Zlecenia lub Oferty, w tym w szczególności pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu i prezentacji Zlecenia lub Oferty zawierana jest na czas oznaczony – do momentu upływu terminu określonego w Zleceniu, usunięcia Zlecenia lub Oferty przez Użytkownika lub zakończenia prezentacji Zlecenia w Serwisie. Zlecenie przestaje być prezentowane w Serwisie w momencie gdy Zlecający, które je dodał, dokonał Wyboru (przyjęcia) Oferty. W momencie Wyboru Oferty, przestają być prezentowane wszystkie Oferty złożone przez Przewoźników dla danego Zlecenia.
 3. Użytkownik samodzielnie ustala treść Zlecenia/Oferty, która powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawnym.
 4. Usługodawca umożliwia Zlecającym i Przewoźnikom (dalej wspólnie zwanym ,,Stronami”) zawarcie z wykorzystaniem infrastruktury dostępnej w Serwisie umowy świadczenia usługi transportowej na zasadach indywidualnie ustalonych przez Strony w zakresie wskazanym w Zleceniu (dalej jako: ,,Umowa transportowa”).
 5. Zlecający i Przewoźnik zawierający Umowę transportową, o której mowa w ppkt. 4 powyżej, wchodzi w stosunki prawne (zawiera umowę) z odpowiednio z dodającym Zlecenie lub Ofertę Zlecającym lub Przewoźnikiem i na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Umowa transportowa między Zlecającym a Przewoźnikiem zostaje zawarta w następującej procedurze:
  • Dodanie Zlecenia: Zlecający dodaje i prezentuje w Serwisie Zlecenie, wypełniając pola formularza Zlecenia dostępnego w Serwisie oznaczone jako obowiązkowe. Zlecenie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;
  • Złożenie Oferty: Przewoźnik w odpowiedzi na interesujące go Zlecenie dodaje z wykorzystaniem infrastruktury Serwisu Ofertę, określając w niej cenę za jaką może zrealizować Zlecenie oraz inne informacje wskazane w Serwisie jako obowiązkowe. Oferta Przewoźnika, o której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
  • Przyjęcie Oferty: W celu przyjęcia Oferty wybranego Przewoźnika, Zlecający akceptuje Ofertę za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie, po zalogowaniu się do Konta. W momencie otrzymania przez Przewoźnika potwierdzenia akceptacji (przyjęcia) jego Oferty, zawarta zostaje Umowa transportowa.
 7. Po zawarciu między Stronami Umowy transportowej, o której mowa w ppkt. 4 powyżej, Usługodawca aktywuje między tymi Stronami formularz kontaktowy, o którym mowa w pkt. IV ppkt. 14.
 8. Strony mogą za pośrednictwem formularza, o którym mowa powyżej ustalać szczegółowe zasady realizacji Umowy transportowej, w tym przekazać sobie dodatkowe ustalenia, oświadczenia czy dokumenty.
 9. Usługodawca nie pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu płatności z tytułu Umowy transportowej między Stronami. Płatności te nie są realizowane z wykorzystaniem Serwisu.
 10. Usługodawca nie uczestniczy w ustalaniu warunków i zasad realizacji Umowy transportowej zawartej między Stronami.
 11. Szczegółowe wymogi dotyczące Zlecenia/Oferty, w tym wymogi techniczne dotyczące treści, zdjęć i innych elementów Zlecenia/Oferty wskazane są na stronach internetowych Serwisu.
 12. W celu dodania Zlecenia lub Oferty, Usługodawca może poprosić Użytkownika o dodatkowe potwierdzenie, w tym z wykorzystaniem podanego w Serwisie numeru telefonu Użytkownika.

VI. REALIZACJA UMOWY MIĘDZY STRONAMI

 1. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie usług oferowanych i świadczonych przez Przewoźników. Usługodawca udostępnia jedynie infrastrukturę za pomocą, której Zlecający i Przewoźnicy wymieniają wzajemne oświadczenia i informacje oraz mogą zawrzeć Umowę transportową, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią usług transportowych, przewozowych, czy spedycji oraz pośrednictwa w transporcie, przewozie czy spedycji.
 3. Warunki i zasady realizacji Umowy transportowej określają każdorazowo jej Strony.
 4. Za szkody powstałe na skutek realizacji Umowy Transportowej przez Przewoźnika odpowiada ten podmiot.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca nie jest wykonawcą, współwykonawcą ani zlecającym wykonanie usług oferowanych i świadczonych przez Przewoźników. Usługodawca udostępnia jedynie infrastrukturę za pomocą, której Zlecający i Przewoźnicy wymieniają wzajemne oświadczenia i informacje oraz mogą zawrzeć Umowę transportową, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią usług transportowych, przewozowych, czy spedycji oraz pośrednictwa w transporcie, przewozie czy spedycji.
 3. Warunki i zasady realizacji Umowy transportowej określają każdorazowo jej Strony.
 4. Za szkody powstałe na skutek realizacji Umowy Transportowej przez Przewoźnika odpowiada ten podmiot.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania za pośrednictwem Serwisu lub przekazywania Usługodawcy danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach tych danych, a w szczególności zmiany danych podanych w ramach Zlecenia/Oferty, Konta lub innych danych niezbędnych do realizacji Usług Serwisu.
 3. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Usługodawcy oraz innych Użytkowników.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Usługi dla Użytkownika będącego Przedsiębiorcą, w tym w szczególności założenia Konta dla takiego Użytkownika, bez podania przyczyny.
 6. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Zlecenia/Oferty, Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkownika nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji, haseł czy opisu stanowiących element Zlecenia lub Oferty, wskazanych przez Usługodawcę. Po zgłoszeniu przez Usługodawcę zastrzeżeń dotyczących dodanych i prezentowanych przez Użytkownika treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY I ZAWIESZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do poprawności czy kompletności podanych przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą danych, jak również w przypadku:
  • powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów,
  • gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy,
  • w przypadku otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego, działań Użytkownika.
 2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług lub rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Serwisu, również w stosunku do Użytkowników nie będących Przedsiębiorcami, w sytuacjach wskazanych w ppkt. 1 powyżej, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.
 3. Wezwania, o których mowa w ppkt. 1 i 2 powyżej, mogą zostać przesłane Użytkownikowi również droga elektroniczną.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Za stosowanie i wywiązywanie się Przewoźnika z wszelkich obowiązków lub zobowiązań, w tym w szczególności z realizowanej Umowy transportowej, jak również za sposób jej wykonania bądź też niewykonanie przez Przewoźnika obowiązku, odpowiedzialność ponosi wyłącznie Przewoźnik.
 3. Strony Umowy transportowej są wzajemnie zobowiązane do realizacji Umowy transportowej oraz wynikającej z niej zobowiązań.
 4. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, jak również wszelkich zobowiązań, w tym w szczególności związanych ze złożoną Ofertą oraz Zawartą Umową transportową. Usługodawcy przysługuje prawo obciążenia Przewoźnika ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Usługodawca poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami działalności Przewoźnika.
 5. Przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność oraz legalność prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w zakresie prezentowanym przez niego w Serwisie, w szczególności wskazanych w Ofercie, w tym realizowanych przez niego usług, kwalifikację oraz rzetelność pracowników, współpracowników i innych osób realizujących usługi w jego imieniu czy na jego rachunek.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkowników będących Przedsiębiorcami z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące prawo i zostaje ograniczona do wysokości 500 (pięćset) złotych.
 7. Użytkownik będący Przedsiębiorcą zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami w stosunku do Usługodawcy, w tym w szczególności z tytułu nie wykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy transportowej oraz jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy transportowej, Oferty lub innych oświadczeń i treści, Przedsiębiorca wstąpi do sprawy w miejsce Usługodawcy, przystąpi do sprawy jako interwenient uboczny lub na pierwsze wezwanie Usługodawcy dokona zwrotu wszystkich poniesionych przez niego z tego tytułu kosztów.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik poprzez zamieszczenie jakiejkolwiek treści w Serwisie udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencjonowania na wykorzystanie praw własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej, a w szczególności zdjęć, logotypów, layoutów, haseł, oznaczeń przedsiębiorcy oraz znaków towarowych we wszystkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w szczególności celu promocji Serwisu oraz jego Usług, za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego, również w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług dostarczania treści dla podmiotów trzecich, jak również w celu realizacji usług oraz usprawniania funkcjonowania i rozwoju Serwisu, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania utworu oraz zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci Internet w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie, sieci telefonii komórkowej i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych Usługodawcy,
  • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  • najem egzemplarzy oraz użyczenie egzemplarzy,
  • publiczne wyświetlenie, jak również publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),
  • wprowadzania do obrotu,
  • tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,
  • wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.
 2. Użytkownik udziela także Usługodawcy zezwolenia na sporządzenie opracowania utworów oraz ich elementów będących przedmiotem licencji, jak również korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami, a w szczególności dopasowania rozmiarów treści dodawanych przez Użytkowników w Serwisie.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem.

XI.REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Perfect Solution Da, Frydenlund 26a, Lierstranda 3414, Norwegia, org.nr 994 321 153, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: info@mytrans.eu, lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostaje poddane właściwym sądom polskim.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy drugą stroną jest Użytkownik będący Przedsiębiorcą, będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem, zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian w stosunku do Konsumentów nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich opublikowania.
 6. Usługodawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowa świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu z chwilą z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokonana akceptacji.
 7. W sytuacji, o której mowa w ppkt. 6 powyżej zmienione zapisy Regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia ich zaakceptowania.
 8. Zmiany Regulaminu dotyczące Użytkowników będących Przedsiębiorcami, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.